Hva tror vi?

Vårt trosgrunnlag

Vi er en evanglisk, kristen menighet, som er en del av trossamfunnet Misjonskirken Norge.

I formålsparagrafen i vedtektene står det at Misjonskirken skal: 
- Være en åpen og levende menighet som inkluderer alt Guds folk.
- Arbeide for synlig enhet mellom kristne og lokale menigheter.
- Arbeide for medmenneskers omvendelse.
- Hjelpe barn og ungdom fram til et selvstendig og bevisst liv i Kristus.
- Utfordre og utruste menighetens medlemmer til å ta del i det evangeliserende, diakonale og disippelbyggende arbeid.
- Påvirke lokalmiljøet positivt gjennom åndelig og sosialt arbeid.
- Være delaktig i Misjonsforbundets felles hjemme- og ytremisjonsarbeid.

I vedtektene står det videre at vi står for følgende prinsipper:
- Bibelen er menighetens overordnede rettesnor for tro, liv og lære.
- Menigheten bygger på Den apostoliske trosbekjennelse.
- Menigheten er åpen for alle som ved troen på den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, har tatt i mot frelsen i Kristus Jesus, og ønsker å leve etter Guds ord.
- Innen menigheten skal det råde full samvittighetsfrihet, med hensyn til dåp, nattverd, og eventuelt medlemskap i annet evangelisk trossamfunn.
- Alle medlemmer bør være døpt i den treenige Guds navn.
- Menigheten praktiserer menighetsdemokrati, alle medlemmene har stemme-, forslags- og talerett i menighetsmøter og årsmøter
- Menigheten bygger på et kongregasjonalistisk menighetssyn.

Les mer om vårt felles trosgrunnlag på nettsiden http://mknu.no/trosgrunnlag.

Powered by Cornerstone